Bágos báhkuj = Sánistat sátnái = Baakoste baakose = Ordagrant

Antologin har texter på bl.a. svenska, nordsamiska, sydsamiska, lulesamiska, umesamiska, norska. 

Ordagrant är en flerspråkig antologi som presenterar klassisk och nutida samisk litteratur med utgångspunkt i gemensamma översättningsinsatser, så väl som nyöversättningar till de samiska språken.

Bágos báhkuj la moattegielak antologiddja mij åvddånbuktá klassihkalasj ja dálásjájggásasj sáme girjálasjvuodav. Vuodon dási li juogosjårggålime ja ådå jårggålime sámegielajda.

Sánistat sátnái lea máŋggagielat antologiija mii ovdanbuktá klassihkalaš ja dálááigásaš sámi girjjálašvuođa. Joavkojorgaleamit ja ođđa jorgalusat sámegielaide leat leamaš girjji vuolggasadjin.

Baakoste baakose lea gelliengïeleldh antologije mij dovne klassihkeles jïh daaletje saemien tjaaladahkem åvtese buakta. Aalkoetsiehkie daan gærjese lea dovne dåehkiejarkoestimmieh jïh orre jarkoestimmieh saemien gïelide.

260,00 kr

FLERSPRÅKIG ANTOLOGI med noveller och kortprosa
237 sidor /// inbunden /// ISBN 978-91-89099-34-0
Redaktörer: Pär Hansson & Johan Sandberg McGuinne

Pressröster om boken:

”Antologin ”Ordagrant” ger hoppingivande bild av vad översättningar av bra texter gör med det egna språket […] Sammantaget ger Ordagrant en klar och hoppingivande bild av vad översättningar av bra texter från andra språk gör med det egna språket. Hur de utmanar, syresätter och ruskar liv inte bara i Werther utan också i mitt eget lite avdomnade bildspråk. Jag kan knappast tänka mig ett bättre motgift mot samtidens chauvinistiska tendenser.” – Petter Lindgren i Aftonbladet.